top of page

מצורפות כאן שש-עשרה תמונות של יצירות פלסטיות יווניות, מן התקופה החופפת את תקופת

חיבורם של השירים בספר שד לילה שחורהמעשירות את הבנת התרבות שבה נוצרו השירים

נספח לשד לילה שחור
bottom of page