top of page
שירה-תרגום | שירה יוונית עתיקה | נספח לשד לילה שחור

מצורפות כאן שש-עשרה תמונות של יצירות פלסטיות יווניות, מן התקופה החופפת את תקופת

חיבורם של השירים בספר שד לילה שחורהמעשירות את הבנת התרבות שבה נוצרו השירים

נספח לשד לילה שחור
bottom of page